برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

دیجیتال ساینیج رایبرد برای اطلاع رسانی خطوط تولید و ایمنی کارکنان

در دیجیتال ساینیج رایبرد ، شما می توانید:

  • میزان بهره وری و KPI های خط تولید را نمایش دهید.
  • بر موجودی و منابع، نظارت کنید.
  • موفقیت های فردی و گروهی کارکنان را نمایش دهید.
  • اعلامیه های سلامت و ایمنی  (HSE) را نمایش دهید.