دیجیتال ساینیج رایبرد برای اطلاع رسانی خطوط تولید و ایمنی کارکنان

در دیجیتال ساینیج رایبرد ، شما می توانید:
1- میزان بهره وری و KPI های خط تولید را نمایش دهید.
2- بر موجودی و منابع، نظارت کنید.
3- موفقیت های فردی و گروهی کارکنان را نمایش دهید.
4- اعلامیه های سلامت و ایمنی  (HSE) را نمایش دهید.

ادامه مطلب